• slayt
Duyurular

NORVEC PAZAR ARASTIRMASI 

DANISMANLIK HIZMETLERI HAKKINDA

Turk firmalarimiz Norvec genelinde pazar arastirmasi ve danismanlik hizmetleri icin, Dernek yonetim uyemiz Sn.Özgur Levent Katirci bey ile iletisime gecmeleri rica olunur.

info@norpos.no

https://norpos.no/

 


DUYURU

 

01.03.2016 Tarihinden itibaren reklam alanlarimiz ucrete tabii olup uyelerimiz icin uygun paket hizmetleri sunulmaktadir .

DETAY

www.efesolutions.no


İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 18,6143   18,6479
EURO 19,5375   19,5727
       
İş Verenler
T.C. OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL ALIM İLANI E-posta: oslo@ticaret.gov.tr Telefon: + 47 21 39 39 72
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


NOTID

Norsk – Tyrkisk Arbeidsgivernes Forening (NOTAF)

 

NORSK TYRKISK ARBEIDSGIVERNES FORENINGENS VEDTEKTER

 

§1 Foreningens navn og adresse:

 

Foreningengens navn er "Tyrkisk Forretningsmenn Forening i Norge". Foreningens forretningadresse er i Oslo.

 

§2 Foreningens formål:

Foreningen er non-profitabel og arbeider for følgende formål;

1. Å øke og å oppmuntre økonomisk og kulturelle forbindelsene mellom Norge og Tyrkia samt EU og EFTA landene.

2. Å skape økonomiske, kulturelle forstæelse mellom Tyrkiske, Norske og Europeiske forretningsmenn ved å informere, undervise og med andre tjenester.

3. Å informere medlemmene sine om du multighetene som eksisterer i de respektive land.

4. Foreningen opplyser sine medlemmer om rettigheter om de har ved å investere i Tyrkia, Norge og Europa, beskytter deres fordeler i nevnte land.

5. Forening står for å øke kontakten mellom medlemmene samt arbeider for å øke Forbindelsesne mellom organisasjoner som finnes i Tyrkia, Norge, EU-og EFTA-landene.

6. Foreningen har formål til å redusere handelsbarrierene som eksiterer mellom Tyrkia og Borge, Tyrkia og EU og EFTA-landene.

7.Foreningen kommer til å informere sine medlemmer om økonomiske spørsmål, skatter, endringer i arbeidslover og proble,er dom oppstår ved handel mellom landene TYRKIA, Norge, EU –og EFTA-land.

Foreningen er ikke politisk, tjener ikke religiøse ideer og nekter enhver politisk og religiøs forsøk. Medlemskap til foreningen er frivillig og har ikke økonomiske ambisjoner. Inntektene til foreningen brukes til formål som står i programmet. Medlemmene kan ikke kreve andel av overskudd.

§3 Registrering:

Foreningen skal registreres i foreningsregister i Brønnøysund.

§4 Medlemskap:

Personer og/eller firmaer som er aktive som investorer, som er kommet til er visst nivå i sine forretninger og registrert i Brønnøysund registre kan søke medlemskap.

 

Personer som er arbeidsgivere, må fylle 18 år for å søke medlemskap. Personer som søker medlemskap kan være borgere fra Tyrkia, Norge, Eu og EFTA-landene.

Prinate personer og firmaer kan bli representert av en sine ansatte som har anvaret for representasjon av selskapet. Offentlige personer må være registrert i et av de firmaregistrene i Tyrkia, Norge, Eu og EFTA-landene.

Søker sender sin søknad til Foreningens styret. Søknaden for private personer må inneholde informasjon om navn, etternavn, alder, adresse og registreringsnummer. Søknad for offentilig person eller selskaper må inneholde selskapsnavn, forretingsbransje, rettslig representantens navn og adresse.

Foreningens styre behandler og avgjør søknaden etter; selskapets års omsetning, antall av ansatte og min. Tre av styremedlemmenes godkjenning. Avgjørelse forkynnes skriftlig. Søker kan ikke anke styrets avgjørelse.

Ingen har rett til å melde seg melem uten godkjennelse. Personer som arbeider for foreningens formål og gjør gode gjerninger kan foreslås som æresmedlemmer med godkjennelse av flertallet av styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og de har ikke stemmerett.

§5 Ending av medlemskap:

Private personers medlemskap tar slutt ved dødsfall. Selskaper som slettes fra firmaregistret, mister stt medlemskap.

Ellers tar medlemskapet slutt på følgende måter;

1. Frivillig oppsigelse.

2. A bil oppsigelse.

3. Å bli slettet fra medlemskaps register.

 

Medlemmene har rett å si opp medlemskapene sine. Oppsigelsen må leveres skriftlig og sendes til foreningens styre. Oppsigelsestiden er tre måneder og er gyldig fra hvert nytt år. Alle rettigheter som man får ved ervervelse som medlem varer til slutten av oppsigelsestiden.

 

Medlemskap kan ta slutt ved å bli slettet fra medlemsregisteret. Medlemmer som ikke betaler sine kontingenter innen slutten av følgende to måneder mister sitt medlemskap ved godkjennelse av flertallet av styret. Advarsel om oppsigelse av medlemskap sendes skriftlig med rekommandert post til medlemmer en måned etter betalingstiden løpt ut. Oppsigelses prosedyre kan settes i gang en måned etter dette varselet, dersom betalingen av kontingenten ikke finner sted i løpet av den tiden. Oppsigelsen sendes skriftilig.

 

Dessuten tar et medlemskap slutt ved oppsigelse. Medlemmer sies opp hvis de motarbeider mot foreningens program. Dette finner sted reglene brytes på en alvorlig måte. Hvert medlem kan foreslå oppsigelse av medlemmer. Det leveres til styret. Styret underretter vedkommende medlem om anklagene og gir rett til å forsvare seg. Avgjørelse tas ved flertall stemmer i styret. Oppsigelsen sendes til vedkommende medlem skriftlig med rekommandert post. Vedkommende medlem kan anke oppsigelsen innen en måne. Anken kan utsettes. Styret har plikt til å ha generalforsamling innen en måne etter mottagelsen av anken. Generalsforsamling må avgjøre saken innen en måne.

Hvis vedkommende medlem ikke anker saken avslutter oppsigelses proseuren i slutten anketiden.

 

§6 Medlemskap kontingent:

 

Kontingenten er kr. 6000,- år og betales i tre terminer. Kontingenten betales av alle medlemmer unntatt æresmedlemmer. Kontingenten beregnes f.o.m. første dag som medlem for ett år og betales i samme dato hvert år. Det er kun Generalforsamlingen kan forandre kontingenten.

 

Gaver, inntekter fra Foreningens aktiviteter og andre innkrevde betalinger settes i foreningens safe og brukes etter foreningens program. Det kreves ikke engangs medlemskapsavgift.

 

§7 Foreningens komiteer:

 

Foreningen har fløgende komiteer;

1- General forsamling,

2- Styre

3- Konsultasjon komiteen

4- General sekretariat.

 

Generalforsamlingen beskytter foreningens program.

Styret velges bland generalforsamlings medlemmer. Styret bestær av en formann, to varaformann fire medlemmer og en reserve medlem. Til sammen er det syv medlemmer. Reserve medlemmene kan ikke stemme i styret.

 

Hvis eb av Styrets medlemmer slutter, fylles plassen med en av reserver medlemmene.

 

§8 Innkalling av Generalsamlingen til Møte:

 

Foreningen skal arrangere minst en ordinær generalforsamling i den siste kvartal av året.

 

Ekstraordinær Generalforsamling må holdes dersom:

 

1. Foreningens styre vedtar med flertall å innkalle til generalforsamlingen i tilfellet:

- Hvis forenings eksistens er fare,

- Når viktige beslutninger skal tas

 

2. Tre medlemmer av styret slutter sin verv før deres periode er over.

3. 20 % av medlemmene anmoder foreningens styre til æ innkalle generalforsamlingen med en formell skriftlig begrunnelse.

 

Kun de medlemmer som har betalt sin kontingent, har rett å avgi stemme i general forsamlingen.

De nye medlemmer vil ha første stemme rett etter 2 måneder etter at de har betalt sin kontingent.

Første general forsamlingen er unntatt av denne regelen.

 

§9 Innkalling til General Forsamling:  

 

Styret er ansbarlig til å innkalle medlemmene til General Forsamlingen. Agenda blir bestemt av styret. Styrets leder, hvis han har hindringer, visestyreleder står ansvarlig for møte innkallelsen. Minst 14 dager før general forsamlingen, skl medlemmene informeres i form av et enkelt brev som minst skal innholde møtes agenda. Dersim et medlem ønsker å tilføye et spesielt tema i agenda må han eller hun søke til styret minst en uke før møte med en skriftlig søknad. General forsamling skal beslutte om de foreslåtte temaene skal tulføyes til agendaen med en enkel flertall.

 

§10 Generalforsamlingens Myndighet/Ansvarsområdet:

 

Generalforsamlingen ansvarsområdet er som følger:

 

1. Kontroll av Styrets årlig aktivitets rapport. Rapporten blir godkjent eller nektet av General Forsamlingen.

 

2. Godkjenning av neste åres aktibitets budsjett.

 

3. Valg av nye medlemmer i styre og/eller oppsi eksisterende styret.

 

4. Valg av leder for rådgivningskomiteen.

 

5. Vedta endringer i foreningens vedtekter. Forsamlingen er eneste organ til å vedta om foreningen skal nedlegges.

 

6. Valg av æresmedlemmer eller tiltrekke medlemmer dersom de har jobbet mot forenningens mål.

 

7. Godkjenne styrets avgjørelse om utkastelse av et medlem.

 

8. Vedta om forebingen kan låne penger i forbindelse med kjøp av tomt eller andre formål.

 

9. Vedta om foreningen skal bli medlem av andre organisasjoner.

 

§11 Regler for å vedta bestemmelser i Generalforsamlingen:

 

Møteleder blir vagt blandt deltakere i generalforsamlingen med enkel flertall. Men dersom det skal vedtas en sak som gjelder valgte møteleder, må det velges en annen møteleder.

 

Generalforsamlingen holdes lukket for andre. Møteleder bestemmer om gjester kan delta i møte.

Men generalforsamlingen har rett til å endre møteders avgjørelse med enkel flertall. Hvert  medlem har kun stemmerett. Hvis et medlem ømsker, kan gi skriftlig fullmakt til en annen mdlem.

Som hovedregel skalalle bestemmelser vedtas med en enkel fleratall av gyldige stemmer. Ugyldige stemmer skal ikke telles. Stemming skal gis ved hånd rekking.

Leder for rådgivnings komiteen velges med lukket stemmer.

 

Et møtereferatet skal skrives for generalforsamlingen og dette skal underskrives av møteleder.

Møtereferatet må inneholde minst følgende informasjoner:

Ø  Møte sted og dato

Ø  Navnet til møteleder og sekretær

Ø  Antall stemmeberettigede deltakere

Ø  Godkjenne den måte generalforsamlingen er innkalt og erklære denne for lovlig satt.

Ø  Agenda

Ø  Innlevete søknader

Ø  Resultat av alle valg (antall av gyldige, ugyldige og avholdige stemmer)

Ø  Type av valg og alle klager på vedtatte bestemmelser

Ø  All søknad om endringer for foreningens formål, skal noteres som det er.

 

Møteleder og sekretær skal signere møtereferatet og levere dette till foreningens styre med forutsetning at de skal bevare dette i 3 år.

 

§ 12 Foreningens Styret:

 

Styret medlemmer skal velges for 2 års periode. Hver styre medlem velges separat.Tidligere styret medlemmer forstetter sin stilling inntil deres periode er over eller inntid de blir valgt igjen. Styre medlemmets medlemskap vil opphøre når dens melemskap i foreningen slutter.

Foreningens styre består av 7 personer. Styret selv velger Styret keder, 2 viseformann og en regnskapsfører.

 

§ 13 Styrets Arbeidsoppgaver:

 

Styret har følgende arbeidsoppgaver:

 

1. Det å vedta innkalling til ekstraordinær generalforsamlig.

 

2. Organisering av general forsamlingen. Innkalling til møte, bestemmelse av møte agenda og eventuell utvidelse av agendaen basert på medlemmenes skriftlig henvendelse.

 

3. Lage årlig aktivitetsrpport.

 

4. Kontrollere at alle vedtak tatt av generalforsamlingen er i henhold til foreningens vedtekterog sørge for at bestemmelsene følges i praksis.

 

5. Meddele Brønnøysenregisteret om alle endringer i foreningens vedtekter.

 

6. Føre rengskap av foreningen. Har ansvaret for styring og bruk av foreningens formue.

 

7. Registrering, utvisning og oppsigelse av medlemmer.

 

8. Ansettelse og oppsigelse personell i foreningen. Kontroll av arbeid utført av foreningen ansatte.

 

§ 14 Hvordan styret skal vedta:

 

Styre skal følge punkt § 7 når de skal vedta. Alle møtereferater skal arkiveres og underskrives av møteleder.

 

§ 15 Rådgivnings komiteen og dens oppgaver:

 

Generalforsamling skal velge leder for rådgivnings komite for to års periode når foreningens styre velges. Komiteen skal bestå av 5 personer. Leder for komiteen velger sin viseformann blant komite meddlemmer.

 

Rådgivningens komiteen om nødvendig, kan få øke komiteens antall medlemmer. Medlemskap av disse personene i foreningen er ikke nødvendig.

 

Styret i foreningen kan foreslå nye medlemmer i rådgivningens komiteenen. Komiteen skal jobbe frivllig og vill ikke få noe betaling.

 

Styret leder, om nødvendig, kan minst engang innkalle rådgivnings komiteen til møte.

 

Komiteen kan komme med forslag ovenfor til styret og generalforsamlingen og kan delta styrets arbeid med deres råd.

 

Rådgivnings leder kan inviteres til styre møter.

 

§ 16 Nedleggelse av foreningen og fordeling av formuen:

 

Nedleggelse av foreningen kan bare vedtas i generalforsamlingen hvor 51 % av medlemmene er tilstedt. Dersom det ikke er nok flertall, minus innen 4 uker eller senset innen 8 uker etter første møte, innkalles en ekstraordinær generalforsamling. I dette tilfellet forutsettes ikke 51 % deltakelse av medlemmene. Nedleggelse av foreningen kan veddtas kun med 2/3 av flertallet.

 

Dersom generalforsamlingen ikke kommer til enighet, kan styret leder og viseformannene komme med sine anbefalinger. Denne bestemmelsn vil også dersom foreningen mister sin legalitet av andre årsaker.

 

Dersom nedleggelsen av foreningen vedtas, all formuen skal overføres midlertidig til NTDF.

NTDF skal overføre denne formuen tilnake til den forening etableres for samme formål som NOTID

 

 § 17 Godkjenning:

 

Dersom, Brønnøysund registeret finner noen punkter i foreningens vedtekt ikke akseptabelt, kan det først valgte styret foreta de nødvendige endringene i vedtekter på vegne av generalforsamlingen. De endringer som kan vedtas er begrenset tin kun de punkter som er kommentert av Brønnøysund registeret.

 

§ 18 Andre:

 

I saker hvor foreningens vedtekter ikke dekker, skal Norske Forenings Lover skal gjelde.

 

 

 
Aidat Borcu Sorgulama
Son Eklenen Video
İhale Dosyalı Talep Formu

Notid - Norveç Türk İşadamları Derneği

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top